Atsushi Lee Natsu Waguri Matilde Furu Valentin Yumi
Atsushi Takenouchi Rhizome Lee Natsu Nakajima
Yukio Waguri Matilde Javier Ciria Michiyasu Furutani
Valentin Tszin Yumi Umiumare
Paris/France Dharamsala/India Tokyo/Japan Tokyo/Japan Madrid/Spain Berlin/Germany St. Petersburg & Moscow /Russia Melbourne/Australia