Atsushi Lee Natsu Sayoko Matilde Joana Valentin Yumi
Atsushi Takenouchi Seisaku Kachi Kumotaro Mukai
Sayoko Onishi Lola Lince Joana von Mayer
Rianto n.n.
Pisa/Italia Tokyo/Japan Tokyo/Japan Palermo/Italia Mexico/Mexico Porto/Portugal ??/Indonesia Berlin/Germany